روغن گیاهی ضد طنین و صدای گوش ( روغن وزوز گوش قدیم )

بازدید : 6063قیمت: 7,500 تومان

دسته بندی : محصولات گیاهی

موارد مصرف :
برای رفع صداهای گوش وزوز گوش توصیه می گردد.
اجزاء فراورده :
پگانوم هارمالا ، رافانوس ساتیوس پدالیاسئا سساماسئاموارد مصرف :

برای رفع صداهای گوش وزوز گوش توصیه می گردد.

اجزاء فراورده :

پگانوم هارمالا ، رافانوس ساتیوس پدالیاسئا سساماسئا

شماره پروانه بهره برداری : 6/10319

شماره پروانه تاسیس : 226-89

مجوز ساخت : 0251-93-س

سازمان غذا و دارو

محصولات مرتبط