گرانول گیاهی ضدسنگ کلیه ( رنال قدیم )

بازدید : 2929قیمت: 11,000 تومان

دسته بندی : محصولات گیاهی

موارد مصرف :
برای انواع سنگ های کلیه و مثانه و عفونت های سیستم ادراری نارسائی عملکردی کیه توصیه می گردد.

اجزاء فراورده :
کوکومیس ساتیوس کوکوربیتاپئپو کوکومیس مئلو فیسالیس آلکئکنجی جوادایس اسکونموارد مصرف :

برای انواع سنگ های کلیه و مثانه و عفونت های سیستم ادراری نارسائی عملکردی کیه توصیه می گردد.

 

اجزاء فراورده :

کوکومیس ساتیوس کوکوربیتاپئپو کوکومیس مئلو فیسالیس آلکئکنجی جوادایس اسکون

شماره پروانه بهره برداری : 6/10319

شماره پروانه تاسیس : 226-89

مجوز ساخت : 0249-93-س

سازمان غذا و دارو

محصولات مرتبط