روغن گیاهی تقویت موی سر

بازدید : 2810قیمت: 13,000 تومان

دسته بندی : محصولات گیاهی

موارد مصرف :
برای تقویت ریشه مو و پر پشت نمودن موافزایش رویش و جلوگیری از ریزش مو توصیه می گردد.
اجزاء فراورده :
آرته میسیاسینا پدالیاسئا سساماسئاموارد مصرف :

برای تقویت ریشه مو و پر پشت نمودن موافزایش رویش و جلوگیری از ریزش مو توصیه می گردد.

اجزاء فراورده :

آرته میسیاسینا پدالیاسئا سساماسئا

شماره پروانه بهره برداری : 6/10319

شماره پروانه تاسیس : 226-89

مجوز ساخت : 0265-93-س

سازمان غذا و دارو

محصولات مرتبط