قرص گیاهی انبرباریس ( لیور قدیم )

بازدید : 5461قیمت: 11,000 تومان

دسته بندی : محصولات گیاهی

موارد مصرف :
برای تقویت کبد ، درمان کبد چرب و نارسایی های کبدی تنظیم آنزیم های کبدی و تنظیم میزان صفرای بدن درمان
حمایتی در بیماری های مزمن کبدی و سیروز هپاتیت حاد و مزمن کاهش عوارض سمی داروها و بهبود عملکرد کبدی
توصیه می شود.
اجزاء فراورده :
بربریس ولگاریس ، رزا داماسنا ، طباشیر ، کروکوس ساتیوس ، پروتولاکا ، اولراسه ، کوکوربیتا پئپوموارد مصرف :

برای تقویت کبد ، درمان کبد چرب و نارسایی های کبدی تنظیم آنزیم های  کبدی و تنظیم میزان صفرای بدن درمان

حمایتی در بیماری های مزمن کبدی و سیروز هپاتیت حاد و مزمن کاهش عوارض سمی داروها و بهبود عملکرد کبدی

توصیه می شود.

اجزاء فراورده  :

بربریس ولگاریس ، رزا داماسنا ، طباشیر ، کروکوس ساتیوس ، پروتولاکا ، اولراسه ، کوکوربیتا پئپو

شماره پروانه بهره برداری : 6/10319

شماره پروانه تاسیس : 226-89

شماره مجوز ساخت : 087-91-س

سازمان غذا و دارو

محصولات مرتبط